User: nevi-me

  • Created: 3650 days ago
  • Karma: 1772
  • http://nevi.me/about-me

    [ my public key: https://keybase.io/nevi_me; my proof: https://keybase.io/nevi_me/sigs/h0sy-aeQYACpbhwlrV-2e-b-w64K4RTMCIyI0S7joFw ]